Avand in vedere prevederile Legii 259/29.10.2021 pentru aprobarea OUG 118/04.10.2021 , pentru sezonul rece 2021 – 2022 (Noiembrie 2021 – Martie 2022), clientilor casnici si noncasnici le este aplicabila schema de compensare pentru consumul de gaze naturale, astfel ca pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de gaze naturale pentru următoarele categorii de clienţi finali:

 

  a) clienţi, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare clienţi casnici;

  b) întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;

  c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

  d) spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;

  e) organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

  f) furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare

IMPORTANT!!!

 

Art.IV din Legea 259/2021

(1) Pentru a beneficia de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, depun o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere la furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale.

(2) În situaţia în care clientul final se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, acesta optează, pe toată durata aplicării compensării, pentru o singură categorie.

×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.