POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL A DISTRIGAZ VEST ORADEA

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile din prezentul document deoarece acesta exprimă Politica companiei DISTRIGAZ VEST SA în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Distrigaz Vest SA se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă de furnizare a gazelor naturale către consumatori casnici și non-casnici. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activităților noastre sunt obiectivele de maximă importanță.

 1. Modalitățile de colectare a datele dumneavoastră cu caracter personal

  Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în anumite împrejurări:

  • în momentul în care ne adresați o cerere sau ne solicitați o ofertă indiferent de modul de comunicare ales (telefon, fax, email, document scris depus la regsitratură etc.);
  • la momentul încheierii contractelor de furnizare și distribuție a gazelor naturale, contractelor de racordare, contracte de prestări servicii, precum și cu ocazia reziviilor și verificărilor tehnice sau în alte momente în care interacționăm cu dumneavoastră în derularea contractului;
  • când accesați website-ul www.distrigazvest.ro şi/sau platforma My.distrigazvest.ro
 2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

  Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, clientul/potențialul client al  Distrigaz Vest SAşi/sau utilizatorul platformei My.distrigazvest.ro, pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de corespondenţă, adresa locului de consum, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, numărul contractului de furnizare, codul de abonat, informaţii privind consumul de energie, date legate de facturare, etc.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către  Distrigaz Vest SA presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

 3. Securitatea datelor

  Distrigaz Vest SA utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva distrugerii, pierderii, manipulării, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

 4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Distrigaz Vest SA

  Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Distrigaz Vest SA, este în legătură cu:

  • ofertarea, încheierea şi executarea contractelor de racordare, furnizare gaze naturale, prestări servicii;
  • derularea activităţilor de racordare/ furnizare gaze naturale;
  • prestarea altor servicii la care compania s-a obligat prin contract faţă de clienţii săi;
  • accesarea contului dumneavoastră de pe platforma My.distrigazvest.ro;
  • în vederea comunicării, prin mijloace electronice sau tradiţionale, către clienţi sau potenţiali clienţi, a unor oferte comerciale de vânzare servicii sau produse;
  • facturarea serviciilor către dumneavoastră;
  • în vederea colectării eventualelor debite şi recuperare a creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă;
  • în legătură cu servicii de comunicaţii electronice;
  • în vederea realizării de sondaje având ca obiectiv principal măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor raportat la prestarea serviciilor de către Distrigaz Vest SA. Astfel de campanii pot fi gestionate intern de către angajaţii companiei, dar şi de terți, specializați în colectarea de feedback de la clienţi;
  • în vederea distribuirii de corespondenţă către clienţi utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale; arhivarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice.

  În cazul în care ne-ați acordat expres consimțământul dumneavoastră, vă putem prelucra datele cu caracter personal și în următoarele scopuri: 

  • Comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu [de completat];
  • Sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață.

  În ceea ce privește comunicările legate de marketing, vă vom pune la dispoziție – dacă se impune în mod legal – informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a participa și vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră. Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

 5. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

  Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

  • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră / sau organizația dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;

  • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
  • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
  • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
  • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Distrigaz Vest SA sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

  În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră. 

  Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter.

  În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați o scrisoare la adresa Distrigaz Vest SA, Oradea, str.Piața 1 Decembrie nr.4-6, jud. Bihor. În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.

  Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Distrigaz Vest SA nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor Distrigaz Vest SA, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Distrigaz Vest SA va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

 6. Date cu caracter personal pe care ni le furnizați cu privire la alte persoane fizice

  În cazul în care ne furnizați date cu caracter personal cu privire la o altă persoană trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal, așa cum se descrie în prezenta Politică de Confidențialitate.

  În special, trebuie să vă asigurați că persoana fizică în cauză are cunoștință de aspectele diverse tratate în prezenta Politică de Confidențialitate, așa cum acestea privesc persoana fizică respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal, dreptul persoanei fizice de a obține acces la datele cu caracter personal și de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastră de a presta servicii).

 7. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate 

  Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai sus menţionate de către Distrigaz Vest SA prin intermediul angajaților săi, fiind comunicate numai următorilor destinatari: partenerii operatorului, cu care acesta are încheiate contracte de distribuție, autorități publice centrale, locale, în baza și în limita prevederilor legale, societăți bancare (numai în cazul clienților ce au încheiate acorduri de debitare directă pentru plata facturilor de gaze naturale), când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ale operatorului.

  Datele înregistrate sunt utilizate de către societatea noastră cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

  Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite - în principal prestatori de servicii ai Distrigaz Vest SA, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii. 

  De asemenea, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate. 

  Nu transferăm datele dumneavostră personale în afara UE. Cu excepția datelor personale de pe platforma My.distrigazvest.ro care sunt stocate în Germania, toate celelalte date cu caracter personal sunt prelucrate în România.

 8. Durata procesării datelor

  Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta serviciile indicate la Scopul colectării datelor.

  Distrigaz Vest SA a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile definite mai sus sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și Distrigaz Vest SA nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Distrigaz Vest SA a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.

 9. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

  Sub rezerva anumitor condiții legale, dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
  • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
  • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
  • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

  Dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile de mai sus, în limitele legale, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă datată și semnată, transmisă pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la adresa sediului social din Oradea, str.Piața 1 Decembrie nr.4-6, Oradea.

  Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

  Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util.

  Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

 10. Actualizarea datelor cu caracter personal

  În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

  În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a bazelor noastre de date și/sau a evidențelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 11. Actualizarea politici noastre de confidențialitate

  Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 12. Datele noastre de contact

  Ne dorim să rămânem permanent în contact cu dumneavoastră în legătură cu oricare dintre aspectele privitoare la protecția confidențialității.

  Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări, datele noastre de contact sunt:

  Distrigaz Vest Oradea SA,
  Piața 1 Decembrie nr. 4-6,
  Oradea, jud. Bihor,
  telefon 0760-678.818 sau 0259-406.507,
  fax: 0259-406.508,
  email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
×

SUS
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.